Hot News :

ราคากลางก่อสร้าง โครงการ คสล. บ้านเกษตรหนองบอน ม.15 สายไปโซง (e-biiding)

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 15:01

     ประกาศราคากลางประกวดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกษตรหนองบอน ม.15 สายไปโซง (e-biiding) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (อบ.ถ.100-09)กว้าง 5 เมตรยาว 1,355 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวนเงิน ได้รับจัดสรร 3,365,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน3,471,701.76 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนี่งบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ