Print this page

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น อบ.ถ.๑๐๐-๐๑ สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ ไปบ้านหมากแหน่ง หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 21:26

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น อบ.ถ.๑๐๐-๐๑ สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ ไปบ้านหมากแหน่ง หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน 2,606,361.09 บาท (สองล้านหกแสนหกพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์ถ้วน) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  27 มีนาคม 2563

Media