Print this page

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 09:36

     คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media