Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

[ 06-06-2566 ] Hits:63

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของเทศบาลตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 17-02-2566 ] Hits:612

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลตาเกา นำโดย นายสมยงค์ โมลานิล ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ...

[ 23-01-2566 ] Hits:317

เดินรณรงค์ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอุบัติเหตุการใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลตาเการ่วมกับอำเภอน้ำขุ่น สภ.น้ำขุ่น เดินรณรงค์ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอุบัติเหตุการใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

[ 21-12-2565 ] Hits:59

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ