Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลตาเกา จัดประชุมพนักงาน โดยนายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน และ นายจำปี อารีเหลือ ,นายเฉลิมชัย สรกเมียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกา ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยไม่ทุจริตให้แก่พนักงานเทศบาลทุกกอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

แผนการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลตาเกา นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา พร้อมพนักงานข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโฮม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการ -08.00 น. ลงทะเบียนอบรม -08.30 น. พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนประจำปี 2565 -09.00 น. บรรยายเรื่อง "เสริมสร้างความปลอดภัย นายกเทศมนตรีตำบลตาเกามอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน -11.00 น.บรรยายเรื่อง "เสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติด -12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง -13.00 น. บรรยายเรื่อง เสริมสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น 15.00 น. พิธีปิด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 พ.ค. 2565 เวลา 9.30 น.ประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาเกา ในญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ร้านยาชุมชน อ.น้ำขุ่น มอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็ค ให้เทศบาลตำบลตาเกาเป็นตัวแทนส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยโควิด19ในเขตพื้นที่ตำบลตาเกาต่อไปค่ะ

โครงการรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง(ขยะอินทรีย์)ประจำปี 2565 ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตาเกา

เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลตาเกา ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนายจำปี อารีเหลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกามอบนโยบายพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ณ ลานกีฬา เทศบาลตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมยงค์ โมลานิล ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตาเกา ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลตาเกา เนื่องจากวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นที่บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบลตาเกา ทำให้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงขอมติในที่ประชุมฯ เพื่อเยียวยาครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยต่อไป

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา มอบประกาศนียบัตรในวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร) ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกาพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลตาเกา ร่วมงาน "วันท้องถิ่นไทย" ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า)

ตัวอย่าง การรับลงทะเบียน ผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวอย่าง การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุรายใหม่ประจาปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลตาเกา

ท้องถิ่นรักโลก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลตาเกาจัดโครงการ ท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานีอำเภอน้ำขุ่น อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศนตรีตำบลตาเกา ควบคุมดำเนินการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อความความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 บ้านโนนงาม หมู่ 7 เเละ บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ 14 ชาวบ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอน้ำขุ่น และทุกท่านที่ช่วยกันลุ้น ภารกิจผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรเสียหาย ขอขอบคุณข้อมูล/รูปภาพ: ดังเเตก ทีม

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลตาเกา

ผลการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ของเทศบาลตำบลตาเกา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวประภาพร แสงอื้อ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลตาเกา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุ่น ออกตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ