Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามโครงรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ถังขยะอินทรีย์) ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถลดปริมาณขยะ ตัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชน บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลตาเกา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลตาเกา ปี 2563 ร่วมกับ  ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาเกา ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียนติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563 ร่วมกับ  ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน ตามโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน ประจำปี 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สร้างความตระหนัก ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ตลอดจนให้เยาวชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา และการอนามัยเจริญพันธ์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวได้ต่อไป

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามโครงรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ถังขยะอินทรีย์) ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถลดปริมาณขยะ ตัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชน

     เทศบาลตำบลตาเกา ขอประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานเทศบาลตำบลตาเกา (e-mail) ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตาเกา ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการถนน คสล. ม.1 บ้านตาเกา หมู่ 2 บ้านตาเอ็ม หมู่ 8 บ้านซำสะกวยน้อย ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการธนาคารขยะ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลตาเกา ประจำปี 2564 เพื่อสร้างจิคสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่สมของชุมชนในการจัดการขยะ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 

     เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 เทศบาลตำบลตาเกา ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  ขอต้อนคณะผุ้ตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

     เทศบาลตำบลตาเกา ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้มีหน้าที่ชำระภาษีท้องถิ่นทุกท่าน ให้ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 "ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น" ติดต่อชำระภาษี ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260. โทร.045-429397 แฟกซ์ 045-429397 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     สภาเทศบาลตำบลตาเกา โดย นายสุวร ไผ่เลี้ยง ประธานสภาเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ​ สมัยที่​ 1​/2564​ เพื่อพิจารณาอนุมัติ​เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ​งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565​ ในวาระที่​ 2 และ วาระที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 เทศบาลตำบลตาเกา โดย นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลตาเกา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานในพิธี โดยมีการดำเนินการโครงการ ในวันที่ 5,6,9,10 และ 11 สิงหาคม 2564 ณ หมู่ 5 บ้านโนนโฮม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ