Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ขอขอบพระคุณ ธกส.อำเภอน้ำขุ่น มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาเกา

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบตาเกา ร่วมกับนายสะอาด วงค์รักษ์ นายอำเภอน้ำขุ่น ผู้บริหารอำเภอน้ำขุ่น และพนักงานเทศบาลตำบลตาเกา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทดหลวง ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

วันที่ 23 กันยายน 64 เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุน 10 บาท ช่วยชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ณ วัดบ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา ร่วมพิธีน้อม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย ณ อาคารผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ประชุมชี้แจง โครงการลดขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 22 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 o.เทศบาลตำบลตาเกา ได้ออกสำรวจที่ดิน ร้านค้า ป้าย ในพื้นที่ ม.9 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีในปี 2565 จึงขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปวัดพื้นที่ และเก็บข้อมูลที่จำเป็นด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ? #สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.กองช่างลงพื้นที่ ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่บ้านน้ำขุ่น. บ้านน้ำขุ่นกลาง เเละบ้านโนนงาม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านน้ำขุ่นร่วมกันจัดประเพณีแห่เดิมผกา(ต้นเงิน)หรือปราสาทต้นเงินขึ้นโดยมีนายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยในการจัดงานประเพณีเเห่ต้นเงิน(เดิมผกา) ประจำปี 2564 เป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยจัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เเละได้รับอนุญาติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อย่างถูกต้อง

ประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี #ในญัตติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาเกา

เทศบาลตำบลตาเกา ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ในนามผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัดเทศบาลฯ จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชนตำบลตาเกาค่ะ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมทำกิจกรรมพนักงานเทศบาลตำบลตาเกา ร่วมกันทำความสะอาด ภายใน และภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตาเกาเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 บริการส่งผู้ป่วยฯ กลับบ้านกันจ้า เทศบาลตำบลตาเกา ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ในนามผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัดเทศบาลฯ จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชนตำบลตาเกาค่ะ

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ประชาสัมพันธ์โครงการ ลดขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ศาลาประชาชนหมู่บ้านของท่าน วันเวลาผู้ใหญ่บ้านจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามโครงรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ถังขยะอินทรีย์) ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถลดปริมาณขยะ ตัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชน บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลตาเกา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลตาเกา ปี 2563 ร่วมกับ  ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลตาเกา ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียนติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2563 ร่วมกับ  ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ