Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ประกาศเทศบาลตำบลตาเกา เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประชาสัมพันธ์และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลตาเกา เปิดบริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 7 เมษายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลตาเการ่วมกับอำเภอน้ำขุ่น สภ.น้ำขุ่น เดินรณรงค์ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอุบัติเหตุการใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 16 ธ.ค. 65 ได้รับเกียรติจาก นางใจทิพย์ ภาษี ผล นายอ้าเภอน้ำขุ่น ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำขุ่น ท้องถิ่นอำเภอ น้ำขุ่น นายกเทศมนตรีตำบลตาเกาและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตาเกา ลงพื้นที่บ้านตาเอ็ม หมู่ 13 และหมู่ 2 ตามโครงการติดตามการติดตั้งถังขยะเปียกรักโลกร้อนประจำปี2566

วันที่ 1 ธันวาคม เทศบาลตำบลตาเกา ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน เอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควรในโรงเรียน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอน้้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมเดินขบวนรณรงค์ตามโครงการฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงาน ราชการในสังกัดอำเภอน้้ำขุ่น อสม. ผู้น้ำชุมชน และโรงเรียนในเขตอำเภอน้้ำขุ่นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลตาเกา นำโดยนายสมยงค์ โมลานิล ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล ตาเกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรถนนสาย วัฒนธรรม พร้อมร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ วัดบ้านซำสะกวยน้อย ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี

5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลตาเกา นำโดย นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้บริการ พนักงานเทศบาลตำบลตาเกา ร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน โรงเรียน ประจ้าปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาตำบลตาเกา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอน้้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียพื้นที่ ประจำปี 2565 ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ร่วมงานน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพวงมาลา ณ หอประชุมที่ง่าการอำเภอน้้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นมรดกกันมานานหลายร้อยปี โดยหลังเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันถือปฏิบัติตามประเพณีนี้

วันนี้ 12 ตุลาคม 2565 ที่บ้านน้ำขุ่น ต้าบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านน้ำขุ่น ร่วมกันจัดประเพณีแห่เดิมผกา(ต้นเงิน)หรือปราสาทต้นเงินขึ้น โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอำเภอน้ำขุ่นรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานในพิธี และนายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีต้าบลตาเกากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ โดยงานประเพณีแห่ปราสาท ต้นเงินเข้าวัดของชาวบ้านน้ำขุ่น เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเขมร หรือขอมโบราณที่ได้รับสืบทอด เป็นมรดกกันมานานหลายร้อยปี โดยหลังเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันถือปฏิบัติตามประเพณีนี้

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาเกา ญัตติพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติตลาด พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (ร่าง)อัตราค่าธรรมเนียม/ค่า จำหน่ายสินค้า

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกาพร้อมด้วยนายจำปี อารี เหลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกา, เลขานุการนายกฯและคณะกรรมการประกอบด้วยเกษตรอำเภอ ,นว.สาธารณสุข รพสต.น้ำขุ่น และผู้ใหญ่บ้านม.15 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านสะอาด ม.13บ้านตาเอ็ม ม.5บ้านโนนโฮม

ันที่ 14 กันยายน 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกาพร้อมด้วยนายจำปี อารี เหลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกาและคณะกรรมการประกอบด้วยเกษตรอำเภอ,นว.สาธารณสุข รพ สต.น้ำขุ่น และผู้ใหญ่บ้านม.15 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านสะอาด ม.8 บ้านซำสะกวยน้อย ม.6 บ้านรุ่งแสงจันทร์

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกาพร้อมด้วยรอง นายกเทศมนตรีฯ,เลขานุการนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการประกอบด้วยเกษตรอำเภอ,นว.สาธารณสุข รพสต.น าขุ่น และผู้ใหญ่บ้านม.15 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านสะอาด ม.3บ้านน าขุ่น,ม.7บ้านโนนงาม (เช้า) ม.11บ้านจันทร์สว่าง (บ่าย) ม.3บ้านน้ำขุ่น,ม.7บ้านโนนงาม (เช้า) ม.11บ้านจันทร์สว่าง (บ่าย)

วันที่ 13 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตาเกา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลขี้เหล็ก อบต.โคกสะอาด โรงพยาบาลน้ำขุ่น จัดโครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางถนน ประจำปี งบประมาณ 2565 สถานการณ์เกิดขึ้นที่สามแยกโนนงามพืชผล บ้านโนนงาม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรี ขอขอบพระคุณ เยาวชนเทศบาลตำบลตาเกาทั้ง 15 หมู่บ้าน และทุกภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนโครงการกีฬาเยาวชนตำบลตาเกา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สนามกีฬาตำรวจภูธรอำเภอน้ำ้ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตาบลตำเกาพร้อมด้วยนายจำปี อารีเหลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกา ร่วมเปิดงานอบรมผู้สูงอายุตามโครงการพระราชดำริฯ ณ ม.4บ้านหมากแหน่ง(งานสาธารณสุข)

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ