Print this page

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. (2563) เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564 14:16

     รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. (2563) เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media