Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นางทัศนีย์ อินสุวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 063-0236754

พนักงานเทศบาล

นางสาวฐิติรัตน์ สิมณีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปรีดาพร โลเตียะนันต์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธัญลลิตา นิยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวประภาพร แสงอื้อ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สิบตำรวจโท จุลพงษ์ เลือกนารี

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

นายพงศกร สุขันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายมานะ เมียดสีนา

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอำพล ลายรินทร์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุเมกษ์ โลเตียะนันต์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายกฤตาณัฐ พูลชัย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวจิตต์ฐปณัณต์ แสนทวีสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาววราภรณ์ พาเจริญ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายเด่นชัย การะวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจินวิมล ไผ่เลี้ยง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเคน ระทะมาตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชิต เวระนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยา เมอมะนา

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสำรวย กันยา

คนงานทั่วไป (คนงานเก็บขยะ)

นายคำมี ติจะนา

คนงานทั่วไป (คนงานเก็บขยะ)

นางสาวนวลจันทร์ ทากะเมียด

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายสุจินดา แก้วมุระสิวะ

คนงานทั่วไป (ภารโรง)

นางสาวปวีณา พรมจันทร์

คนงานทั่วไป

นายรัฐพล เหล็กกล้า

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ