Print this page

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ธันวาคม พ.ศ.2564 ) เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 03 มกราคม 2565 15:20

     เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ธันวาคม พ.ศ.2564 ) เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media