Print this page

ประกาศเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลตาเกา

วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 16:05
เทศบาลตำบลตาเกา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลตาเกา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน