Print this page

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563 21:32
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน