Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตาเกา ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการถนน คสล. ม.1 บ้านตาเกา หมู่ 2 บ้านตาเอ็ม หมู่ 8 บ้านซำสะกวยน้อย ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตาเกา ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการถนน คสล. ม.1 บ้านตาเกา หมู่ 2 บ้านตาเอ็ม หมู่ 8 บ้านซำสะกวยน้อย ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-09-2564 ] Hits:121

เทศบาลตำบลตาเกาจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15

[ 01-09-2564 ] Hits:41

เทศบาลตำบลตาเกาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง(ถังขยะอินทรีย์) ปีงบประมาณ 2564 บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามโครงรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง (ถังขยะอินทรีย์) ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถลดปริมาณขยะ ตัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชน บ้านซำเหนือ หมู่ที่ 12

[ 01-09-2564 ] Hits:58

เทศบาลตำบลตาเกาจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ปีงบประมาณ 2564 บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลตาเกา ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์ตาเกา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ 8

[ 01-09-2564 ] Hits:34

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ